Om företagande

Ett företag är en organisation som samordnar resurser. Det kan till exempel vara arbetskraft, kapital, teknik och information, detta används sedan för att kunna utveckla, producera och sälja varor eller tjänster. Ett företag kan drivas på många olika sätt och i olika former. I vilken form det drivs beror på typ av verksamhet, ägande, riskvillighet, kapitalinsats med mera.Business visionEn entreprenör är en person som är företagsam och kan se möjligheter och skapa olika affärsidéer. I vidare bemärkelse används ordet entreprenör om en person som är drivande och arbetar hårt för att nå framgång. Vanliga drag hos entreprenörer är nyfikenhet, kreativitet, en positiv syn på arbete, självständighet, envishet, hängiven, optimism och visionärt tänkande.Dock finns det är del kritik mot det individfokuserande perspektivet på entreprenörskap. Många hävdar att det är nätverk, kultur och teamarbete som istället är de bakomliggande faktorerna till framgångsrikt entreprenörskap.Entreprenörskap är ofta kopplat till näringslivet. Samhällsentreprenörskap kallas entreprenörskap som sker för att man ser att det finns ett behov i samhället som inte är tillgodosett.I Sverige finns sju olika företagsformer varav två är europeiska företagsformer. De olika företagsformerna skiljer sig från varandra på en rad punkter till exempel hur mycket kapital man vill satsa, hur många delägare det skall finnas, var företagets huvudkontor skall finnas, vilket ansvar var och en skall ha, om man behöver skydda företagets namn i flera län eller länder osv. Det finns också andra sätt att driva företag men som inte anses vara företagsformer, det kan till exempel vara ideell förening, enkelt bolag eller som privatperson.Några av de sju företagsformerna är Aktiebolag, de gör det största ekonomiska skyddet för ägarna. Handelsbolag som är en rörelse som drivs av två eller flera delägare, så kallade företagsmän. Kommanditbolag, det liknar handelsbolag på det sättet att de har flera delägare men skillnaden är att i kommanditbolag är ansvaret begränsat. Varje kommanditdelägare ansvarar endast för den kapitalinsats som denna har gjort i bolaget. I enskild firma är det den fysiska personen som själv driver ansvaret för sin verksamhet, ägarens samt företagets ekonomi är därför densamma.De andra företagsformerna är ekonomisk förening, europeisk ekonomisk intressegruppering samt europabolag.