Lämna anbud

Ett anbud är ett erbjudande om att ingå ett avtal. Det finns mycket att tänka på när man ska lämna ett anbud till ett annat företag. I denna artikel går vi genom processen och tips vad gäller anbud.

business-men

Planera arbetet att skriva anbud, tiden är begränsad och det gäller att bestämma vem som skall göra vad, särskilt om ni tänker använda er av en underleverantör eller lämna ett gemensamt anbud tillsammans med ett eller flera andra företag.

Lämna era bästa villkor direkt, vid offentliga upphandlingar har anbudsgivaren bara en chans att lämna sitt anbud. Förhandling sker under vissa omständigheter men det är då alltid den upphandlande myndigheten som tar initiativet. Det är bäst att aldrig räkna med att någon förhandling faktiskt kommer att ske.

Anbudet ska innehålla korrekta och kompletta upplysningar, den upphandlande myndigheten kommer mest troligt att utvärdera ett antal olika anbud, ett otydligt anbud kan vara tidskrävande att gå igenom. Anta inte att den upphandlande myndigheten har vetskapen om alla förkortningar och termer som kan tänkas skrivas in i anbudet. Förfrågningsunderlaget kommer med en förslagen struktur, följ det så noga det bara går.

Se till att besvara alla frågor, även om ni som leverantörer är kända sedan tidigare av den upphandlande myndigheten, då de bara får utgå från vad som framgår av anbudet. Svara tydligt och koncist.

Anbudet bör skickas in i god tid, för sent inlämnade anbud får enligt lag inte prövas av den upphandlande myndigheten. Det är de som bestämmer hur anbudet skall lämnas, om det står i förfrågningsunderlaget att leverantörer måste lämna in anbudet som ett brev får man inte skicka det via e-post. Lämnas det in på fel sätt får det heller inte prövas av den upphandlande myndigheten.

Under tiden den upphandlande myndigheten fattar beslut om vilken leverantör som skall tilldelas kontraktet gäller absolut sekretess. Detta betyder att inga uppgifter om anbuden kommer att lämnas ut till någon annan part än till den som lämnade anbudet. Efter beslutet är taget är det normalt sett regel att anbud, protokoll och beslut i upphandlingen blir offentliga, men undantag finns som tillåter myndigheten att fortsätta sekretessbelägga uppgifterna.